BANNER1
BANNER2
BANNER3

hakdaus

“Nangong Fuchefang Car Accessories Co., Ltd.” Hytaýyň awtoulag üpjünçilik bazasy bolan Hebei welaýatynyň Nangong şäherinde 2015-nji ýylda 30,000 inedördül metrden gowrak meýdany we 150-den gowrak işgäri bolan iki sany önümçilik bazasyny döretdi.Gözleg we ösüş, önümçilik we satuw awtoulag içerki we daşarky esbaplar önümlerini birleşdirýän hünärmen öndüriji.

Koprak oka
about-us

yssyönüm

habarlarmaglumat

 • news

  Awtoulag oturgyjyny gurnaýjy, mundan beýläk bagtly durmuşyňyzy dowam etdirmäge mümkinçilik beriň

  Noýabr-13-2021

  Aslynda, köp gezek her kim güýçsiz.Awtoulagda saklaýyş ulgamynyň ýoklugy sebäpli, esasanam çagaly bolansoň, nädip arassalanmalydygyna garamazdan, çaganyň 3 minutlyk täsirine sebäp bolup bilmez.Uallyuwaş-ýuwaşdan köp adam gyzyklanmaýar we awtoulagdaky bulam-bujarlygy dowam etdirýär.F ...

 • news

  Awtoulag magistralyny gurnaýjyny saýlamak üçin käbir maslahatlar

  Noýabr-13-2021

  Awtoulag magistralyny gurnaýjy, her bir awtoulag üçin diýen ýaly zerurdyr.Magistral zatlaryň ýerlikli saklanmagy diňe bir arassa saklamak bilen çäklenmän, ulag süreniňizde obýektiň çaknyşmagy sebäpli ulagyň sesini hem azaldyp biler.Saklaýyş gutusyny satyn almak barada aýdylanda, salgylanma üçin aşakdaky tekliplerimiz bar ....

 • news

  awtoulag düşeklerini saýlamak üçin käbir teklipler

  Noýabr-13-2021

  Awtoulag matalaryny saýlamak üçin käbir teklipler Awtoulagymyzda haýsy awtoulag matalary bar?Dogry hilli?Dogrusy, köp adamyň düşekleriň hilini göz öňünde tutmaga wagty ýok ýaly.Netijeli awtoulag düşekleri barada aýdylanda, hiliň möhümdigini ýatdan çykarana meňzeýär.Iň oňat hilli satyn almak i ...

Koprak oka